Foto: Arnold Nygaard.


Foto: Bjørn K. Hansen.


Foto: Arnold Nygaard.


Toppen
Vedtekter

Stiftelsesmøte: 17. mars 1999

§1 Formål
Svolvær Kirkegård`s Velforening skal i samarbeid med Kirkelig Fellesråd arbeide for:

- At Svolvær Kirkegård vedlikeholdes tilfredstillende.
- Gravkapellet vedlikeholdes.
-
Gi informasjon og holde møter over ulike temaer.
- Svolvær Kirkegård`s Velforening skal være medlem av   Landslaget for Kirkegårdskultur.

§2 Organisasjon
Svolvær Kirkegård`s Velforening er en selvstendig velforening og ikke organisasjonsmessig knyttet til andre velforeninger eller organisasjoner.

§3 Medlemskap
Alle personer kan bli medlem av Svolvær Kirkegård`s Velforening. Medlemskap gjelder for 1 år av gangen og registreres ved betaling av årskontigenten. Det føres medlemslister.

§4 Styret
Svolvær Kirkegård`s Velforening ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for
2 år av gangen. Leder velges av årsmøte for 1 år av gangen.
På første årsmøte står 2 styremedlemmer på valg etter loddtrekning. Varamedlemmer velges for 1 år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Velforeningen forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem.

Blandt styrets medlemmer velges sekretær og kasserer.

Til styremøtene bør kirkevergen i Vågan bli innkalt.

§5 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned og innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skjer ved annonsering. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes skriftlig til styret og være i styrets hender minst 1 uke før årsmøtet.

Arsmøtet skal behandle følgende saker:
- Styrets beretning.
- Regnskap m/revisjonsberetning.
- Fastsettelse av kontigent.
- Valg av styre(5+2). Årsmøtet velger og styreleder.
- Valg av 3 medlemmer til valgkomitè.
- Budsjett.
- Innkomne forslag.

Alle valg og vedtekter fattes ved alminnerlig flertall. Valg skal foregå skriftlig om dette forlanges. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

Årsmøtet avsluttes ved foredrag/kåseri over aktuelt tema vedrørende kirkegårdskultur.

§6 Oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av velforeningen tilfaller foreningens aktiva Svolvær Menighetsråd.

§7 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene skjer på årsmøtet og krever to tredjetalls flertall av de fremmøtte. For å ha gyldighet skal forslag til endring være behandlet og godkjent av styret for årsmøtet.

Disse vedtektene er godkjent og underskrevet av valgte representanter på stiftelsesmøtet i Svolvær Kirkegård`s Velforening på møtet i Svolvær 17. mars 1999.


Svolvær Kirkegårds Velforening ©2016